AlliGezond is de webshop van AllicinMedic; het EU adres van Allimed® en AllicinMax

AllicinMedic levert effectieve 100% allisure®allicine. Het resultaat van een gepatenteerd proces en garandeert daarmee de kwaliteit van de allicine, de enige echte gestabiliseerde allicine! Zeer werkzaam en bij inname geen knoflookgeur! Daarmee kan het zich onderscheiden van andere knoflook alllcine preparaten. Uniek in de wereld!

Met trots presenteren wij de gerenommeerde merken als Allimed® en AllicinMax'Winner Award National Best Supplements 2018'.

Tevens levert AllicinMedic de hoogste concentratie allicine in poeder en vloeibare vorm speciaal voor dieren en gewassen.  

Naast al onze allicine producten kunt u bij ons ook terecht voor de hoogste kwaliteit therapeutische supplementen verkrijgbaar in de Europese markt met als merken; Biotics Research, SymbioPharm, Natural Immunogenics, Biocean Science & Nutrition, Lab Miqael Y Garriga, Energetica Natura.                                                                                                               

Wij bieden vrijblijvende professionele begeleiding tijdens het gebruik van al onze producten. 

Voor vragen en of advies, mail dan naar info@allicinmedic.nl. Wij helpen u graag verder.

Algemene Voorwaarden

Deze Verkoopvoorwaarden ("de Voorwaarden") geleverd door AllicinMedic "het Bedrijf") aan een koper ("de Koper") zullen worden opgenomen in elk contract ("het Contract") dat door het Bedrijf wordt gesloten voor de verkoop van de goederen van het Bedrijf ("de Goederen"). Het Bedrijf sluit zoals voornoemd aan op de voorwaarden die zijn overeengekomen tussen het Bedrijf en de Koper en alleen op de voorwaarden van de Voorwaarden. Op dit contract zijn geen voorwaarden of bepalingen van de Koper van toepassing. Geen enkele wijziging van een van de Voorwaarden is van kracht tenzij schriftelijk en ondertekend door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van het Bedrijf.

2. OFFERTES EN AANVAARDING VAN BESTELLINGEN
Onder voorbehoud van Clausule 5(b) blijft elke offerte van het Bedrijf open voor aanvaarding gedurende 30 dagen vanaf de datum waarop het Bedrijf de offerte naar de Koper verzendt, tenzij de offerte specifiek verwijst naar een alternatieve periode waarin de offerte geldig blijft. Als er geen offerte wordt uitgebracht, geldt de prijs die is vermeld in de prijslijst van het Bedrijf die van kracht is op de datum waarop de Goederen worden geleverd, met eventuele kortingen die door het Bedrijf worden toegekend.

3. SPECIFICATIES:
Goederen worden geleverd in overeenstemming met de specificaties van de Koper ("de Specificaties"). De Koper is als enige verantwoordelijk voor de Specificaties en zorgt ervoor dat deze juist zijn.

4. VERPAKKING:
Verpakking voor de Goederen is naar goeddunken van het Bedrijf, dat het recht heeft om de Goederen te verpakken op een manier en met dergelijke materialen en in hoeveelheden die het naar eigen goeddunken passend acht, tenzij gedetailleerde verpakkingsinstructies van de Koper zijn ontvangen voordat om een ​​prijs overeen te komen voor de Goederen

5. PRIJS
Alle prijzen zijn zoals vermeld door het Bedrijf
Alle vermelde prijzen kunnen op elk moment naar eigen goeddunken van het Bedrijf worden gewijzigd om eventuele variaties in de kosten voor het Bedrijf voor het leveren van de Goederen weer te geven die worden veroorzaakt door een verhoging van de materiaalkosten die het Bedrijf nodig heeft voor de voltooiing van de contract.

6. BETALING
Aansprakelijkheid voor betaling van de geleverde Goederen ontstaat bij levering en contante betaling is verschuldigd dertig dagen vanaf de factuurdatum of zoals anderszins specifiek schriftelijk overeengekomen door het Bedrijf.
De betaling is verschuldigd en het Bedrijf heeft het recht om de prijs te eisen, ongeacht of het eigendom van de Goederen al dan niet is gepasseerd op grond van clausule 10 van deze Verkoopvoorwaarden. Bedragen die na de vervaldatum niet zijn betaald, zijn rentedragend tot de dag waarop de betaling is ontvangen tegen een tarief van 5% per jaar boven de basisrentevoet van tijd tot tijd van ING Bank, van dag tot dag oplopend vanaf de datum van levering tot de datum van betaling volledig.
Indien de invordering van openstaande bedragen op de Koper wordt overgedragen aan een Incassobureau, zal de Koper de kosten van het Bedrijf betalen voor het instrueren van het genoemde Incassobureau en alle bijkomende juridische kosten.
Zonder afbreuk te doen aan andere rechten of rechtsmiddelen van het Bedrijf, geeft elk verzuim van de Koper bij het verrichten van betaling op de vervaldag het Bedrijf het recht om leveringen onder het Contract of enig ander contract op te schorten zolang het verzuim voortduurt en het Contract als afgewezen te behandelen door de Koper en vastgesteld of de Koper niet binnen 14 dagen na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van het Bedrijf alle aan het Bedrijf verschuldigde bedragen heeft betaald.

7. LEVERING
Levering vindt plaats wanneer de Goederen zijn gelost op of afgeleverd bij de locatie van de Koper of een andere leveringslocatie die is overeengekomen tussen het Bedrijf en de Koper, behalve dat indien de Koper de Goederen ophaalt of regelt op het terrein van het Bedrijf, of een vervoerder aanwijst voor de Goederen, levering vindt plaats op het moment dat de Goederen op het voertuig van de afhaal- of vervoerder zijn geladen.
Het Bedrijf zal zijn uiterste best doen om de levering te voltooien op of vóór een door de Koper gevraagde of door de Koper geraamde of door het Bedrijf geschatte leveringsdata, maar is niet aansprakelijk voor enige vertraging in de levering.
De Koper aanvaardt onmiddellijke levering of regelt de afhaling van de Goederen of zorgt voor een geschikte opslag, bij gebreke waarvan het Bedrijf ofwel: -
(i) de levering te bewerkstelligen met alle middelen die zij het meest geschikt acht; of
(ii) in afwachting van levering de opslag voor rekening en risico van de Koper te regelen; of
(iii) de Goederen doorverkopen of anderszins vervreemden, onverminderd eventuele andere rechten die het Bedrijf kan hebben tegen de Koper wegens contractbreuk of anderszins.
Indien de overeenkomst voorziet in levering in termijnen, vormt elke termijn een afzonderlijk contract en geeft het niet of gebrek in een of meer geleverde termijnen de Koper niet het recht om de overeenkomst te ontbinden, noch om latere termijnen te annuleren.
De Koper heeft niet het recht om de Goederen af ​​te keuren op grond van slechts korte levering.
De hoeveelheid goederen die onder het contract wordt geleverd, wordt door het bedrijf geregistreerd bij verzending vanuit de fabriek of het magazijn van het bedrijf en het register van het bedrijf wordt door de koper geaccepteerd als sluitend bewijs van de geleverde hoeveelheid.
Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om het Bedrijf op de hoogte te stellen als de Goederen niet door de Koper zijn ontvangen binnen zeven dagen na de datum van ontvangst van de factuur van het Bedrijf. Als er dus geen kennisgeving wordt gedaan, wordt de Koper geacht de Goederen te hebben ontvangen.

8. ONDERZOEK EN CLAIMS
De Koper zal bij levering de Goederen onderzoeken en zal onverwijld (maar in ieder geval binnen vier werkdagen na levering) het Bedrijf en de vervoerder, indien van toepassing, schriftelijk op de hoogte stellen van eventuele zichtbare schade, defecten of tekorten.
De koper zal de regels, voorschriften en vereisten van de vervoerder naleven om, indien van toepassing, de verkoper in staat te stellen een claim in te dienen tegen de vervoerder met betrekking tot schade of verlies tijdens het transport
Claims met betrekking tot schade, defecten of tekorten die niet zichtbaar zijn bij onderzoek onder (a) moeten binnen eenentwintig dagen na de leveringsdatum schriftelijk aan het Bedrijf worden gemeld.
Kennisgeving onder (a) en (c) hierboven dient eerst telefonisch te worden gedaan en vervolgens via een schriftelijke kennisgeving per fax of per aangetekende post, gericht aan: AllicinMedic, Wilhelminapark 83, 7316 BS Apeldoorn, Nederland. Telefoonnummer: 055 5786362. Bij gebreke van een dergelijke kennisgeving zal het Bedrijf, behoudens enige claim die de Koper zou kunnen hebben op grond van de Garantie en Garantie waarnaar in Artikel 9 hieronder wordt verwezen, definitief worden geacht te hebben gepresteerd haar verplichtingen uit hoofde van het Contract

9. GARANTIE EN GARANTIE
De Goederen zijn onderworpen aan de garantie ("de Garantie"), indien van toepassing, ingediend door het Bedrijf die is overeengekomen zoals gepast en eerlijk.
Behalve zoals vermeld in (a) hierboven, garandeert het Bedrijf alleen ("de Garantie") dat de Goederen redelijkerwijs vrij zijn van gebreken in ontwerp (anders dan een ontwerp ingediend of gespecificeerd door de Koper) in materialen of vakmanschap gedurende twaalf maanden vanaf de datum van leveringsdatum ("de Garantieperiode") op voorwaarde dat de Koper het Bedrijf schriftelijk op de hoogte heeft gesteld en afdoende bewijs heeft geleverd van een defect onmiddellijk na ontdekking van een dergelijk defect, maar in geen geval later dan zeven dagen na het verstrijken van de Garantieperiode.
De verplichtingen van het Bedrijf jegens de Koper onder de Garantie zijn niet van toepassing:
(i) voor schade veroorzaakt door de handeling van de Koper of een derde partij, het verzuim of misbruik van de Goederen of door het niet opvolgen van de instructies die bij de Goederen zijn geleverd;
(ii) indien de Goederen op zodanige wijze zijn opgeslagen, behandeld of toegepast dat het waarschijnlijk is dat er schade zal ontstaan;
(iii) als de Goederen worden gewijzigd, aangepast of gerepareerd op een andere plaats dan de fabriek van het Bedrijf of door personen die niet uitdrukkelijk schriftelijk zijn aangewezen of goedgekeurd door het Bedrijf;
Behoudens (c) hierboven zal het Bedrijf naar eigen goeddunken de aankoopprijs vervangen of terugbetalen voor de Goederen die defect blijken te zijn in ontwerpmateriaal of vakmanschap.
Behalve voor aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van het Bedrijf of voor aansprakelijkheid voortvloeiend uit de Consumer Protection Act 1987 (die indien bewezen niet is uitgesloten), vormt de verplichting van het Bedrijf tot terugbetaling of vervanging zoals hierboven vermeld de volledige omvang van de aansprakelijkheid van het Bedrijf in met betrekking tot enig verlies of schade geleden door de Koper, hetzij veroorzaakt door een schending van het Contract of door een verkeerde voorstelling van zaken of door de nalatigheid van het Bedrijf, zijn werknemers of agenten of voortkomend uit welke andere oorzaak dan ook, en het Bedrijf is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, hierdoor door Koper geleden economische, directe of indirecte schade.
De kosten voor het Bedrijf van en verband houdend met de retournering door de Koper aan het Bedrijf van een van de Goederen die hieronder worden geleverd, zijn, behalve voor zover het Bedrijf de verantwoordelijkheid hieronder heeft aanvaard, de verantwoordelijkheid van de Koper, die het Bedrijf zal vrijwaren tegen enige dergelijke kosten met inbegrip van, maar zonder beperking tot de algemeenheid van het voorgaande, kosten van transport en testen of enige andere kosten of verlies voor het Bedrijf die daaruit voortvloeien.
Niettegenstaande sub-clausule (e) hierboven, zal de Koper, behalve wanneer hij een persoon is die persoonlijk letsel of overlijden of verlies of schade aan eigendommen lijdt die aanleiding geeft tot een claim op grond van de Consumer Protection Act 1987, het Bedrijf vrijwaren tegen alle verlies , schade, aansprakelijkheid, juridische kosten en kosten die voortvloeien uit een dergelijke claim tegen het bedrijf op grond van de Consumer Protection Act 1987.

10. EIGENDOM EN RISICO
Het risico gaat over op de Koper bij levering en de Goederen dienen dienovereenkomstig te worden verzekerd.
(i) Eigendommen (zowel juridisch als voordelig) in de Goederen blijven in het Bedrijf totdat alle bedragen die aan het Bedrijf verschuldigd zijn, hetzij krachtens het Contract of enig ander contract tussen het Bedrijf en de Koper dat vóór de datum van het Contract is gesloten ("de schulden") volledig zijn betaald. Tot die tijd zal de Koper de Goederen bewaren als bewaarnemer voor het Bedrijf.
(ii) (i) hierboven is van toepassing wanneer de goederen zijn onderworpen aan verwerking, op voorwaarde dat de goederen nog steeds identificeerbaar zijn en fysiek kunnen worden gescheiden van andere eigendommen van de koper of een derde partij
(iii) De bepalingen zijn dat totdat de Schuld volledig is kwijtgescholden:
De wederverkoop is voor rekening van het bedrijf en, tenzij het bedrijf door middel van een schriftelijke kennisgeving de betaling aan het bedrijf eist van de opbrengst van de wederverkoop ("de opbrengst") tot de omvang van de schuld, in welk geval de koper onmiddellijk op ontvangst van een dergelijke kennisgeving of zo snel daarna als hij de opbrengst ontvangt een dergelijke betaling doet, zal de koper de opbrengst op een aparte bankrekening in opdracht van het bedrijf houden en deze niet vermengen met andere gelden;
In het geval van een schending door de Koper van zijn verplichtingen onder (A) heeft het Bedrijf het recht om de Opbrengsten te herleiden tot andere gelden waarmee ze mogelijk zijn vermengd en de Koper zal het Bedrijf schadeloosstellen op basis van volledige schadeloosstelling tegen verlies, schade, kosten of uitgaven opgelopen bij dergelijke opsporing;
Tot de wederverkoop heeft het bedrijf het recht om de goederen op elk moment terug te nemen en voor dit doel heeft het het recht om elk terrein of land in eigendom of bezit van de koper te betreden en de goederen te verwijderen en de koper zal het bedrijf schadeloos stellen op een volledige vergoeding
Basis voor alle verliezen, schade, kosten of uitgaven die daardoor ontstaan, inclusief verlies, schadekosten of uitgaven met betrekking tot vorderingen van derden;
De Goederen zullen tot aan hun Wederverkoop of Verwerking afzonderlijk worden opgeslagen en duidelijk worden gemarkeerd als eigendom van het Bedrijf;
De evenementen zijn: -
het geven van enige kennisgeving aan de koper dat een curator, manager of administratieve ontvanger zal worden of is aangesteld over een van de eigendommen of activa van de koper of dat een verzoekschrift tot liquidatie van de koper of het aanstellen van een bewindvoerder van zijn activa is te worden of is voorgelegd aan de rechtbank of het geven van een kennisgeving van een besluit tot ontbinding van de Koper (behalve voor doeleinden van een bonafide reconstructie of samenvoeging);
Een besluit van Koper dat Koper voornemens is een regeling te treffen met zijn schuldeisers in het algemeen of het doen van een voorstel voor een vrijwillige regeling, waaronder (in het geval van een particulier) het doen van een verzoek om een ​​voorlopige voorziening met betrekking tot een voorgestelde vrijwillige regeling;
Het onvermogen van de Koper om zijn schulden te betalen zoals gedefinieerd door S123 van de Insolvency Act 1986 of, als individu, zijn klaarblijkelijke onvermogen om te betalen of dat hij geen redelijk vooruitzicht heeft om een ​​schuld te kunnen betalen in overeenstemming met S268 van de Act;
Elke nood of executie die wordt geheven of dreigt te worden geheven op eigendommen of activa van de Koper;
Na ontvangst van de kennisgeving van het Bedrijf onder (ii) of bij het plaatsvinden van een van de Gebeurtenissen, worden de rechten van de Koper op Wederverkoop of Verwerking stopgezet en zal de Koper onmiddellijk de eigendommen van de Goederen afleveren die dan zijn voorbehouden aan of toebehoren aan het Bedrijf naar het adres dat het Bedrijf zal specificeren, bij gebreke waarvan, of als alternatief, het Bedrijf het recht heeft om een ​​terrein of terrein dat eigendom is van of in het bezit is van de Koper te betreden en de Goederen te verwijderen en de Koper zal het Bedrijf schadeloos stellen op basis van volledige schadeloosstelling voor alle verliezen, schade, kosten of uitgaven die daardoor ontstaan, inclusief verlies, schade, kosten of uitgaven met betrekking tot vorderingen van derden.

11. SCHENDING DOOR OF INSOLVENTIE DOOR DE KOPER
Als de koper niet voldoet aan een van zijn verplichtingen jegens het bedrijf of bij het optreden van een van de:
Gebeurtenissen waarnaar wordt verwezen in Clausule 10(b), heeft het Bedrijf het recht om het Contract onmiddellijk te beëindigen, maar zonder afbreuk te doen aan enige andere claim, recht of rechtsmiddel van het Bedrijf tegen de Koper.

12. ANNULERING, OPSCHORTING EN BEINDIGING
Indien de Koper beweert het Contract geheel of gedeeltelijk te annuleren, kan het Bedrijf door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Koper ervoor kiezen het Contract als ontbonden te beschouwen en is de Koper vervolgens aansprakelijk aan het Bedrijf door middel van een forfaitaire schadevergoeding van bedrag gelijk aan alle kosten die door het Bedrijf zijn gemaakt in verband met het Contract, inclusief een passend bedrag met betrekking tot administratieve overheadkosten, kosten en winstderving. De redelijke schatting van de onderneming van de gemaakte kosten is definitief en bindend voor de partijen.
Als het Bedrijf om welke reden dan ook buiten zijn macht niet in staat is om op de toepasselijke leveringsdatum te leveren of een van zijn andere verplichtingen uit hoofde van het Contract na te komen, kan het Bedrijf door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Koper het Contract beëindigen of het Contract opschorten zonder aansprakelijkheid voor enig verlies of schade daardoor opgelopen door de Koper.

13. OVERMACHT
Voor zover de uitvoering van het Contract door het Bedrijf kan worden beïnvloed door een staking, een gebrek aan beschikbare verzending of transport of materialen, een beperkingsvoorschrift of -besluit van een lokale of gemeentelijke overheid of overheidsafdeling of door enige oorzaak buiten de redelijke controle (die moet worden geïnterpreteerd zonder verwijzing naar de voorgaande oorzaken) kan het Bedrijf naar eigen goeddunken kiezen:
(i) om het Contract te beëindigen; of
(ii) om binnen een redelijke termijn na beëindiging van dergelijke gebeurtenissen of omstandigheden over te gaan tot uitvoering of voortzetting van de uitvoering van de Overeenkomst.
In het geval dat het Bedrijf een keuze maakt op grond van Clausule 14(a), zal de Koper de Goederen of een deel ervan accepteren zoals het is geleverd, niettegenstaande enige vertraging.

15. JUISTE WET
Het Contract is en wordt geacht te zijn gesloten in Nederland en zal in alle opzichten worden beheerst door Nederlands recht en zal worden onderworpen aan de jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2016 - 2024 AlliGezond | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel